انگشتری مرواريد با تعداد 129 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد طلايی استراليا سايز 10