انگشتری مرواريد با تعداد 68 عدد برليان تراش گرد و 5 عدد مرواريد رنگی سايز 6-8