انگشتری مرواريد با تعداد 112 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد سايز 8