انگشتری مرواريد با تعداد 51 عدد برليان تراش گرد و 3 عدد مرواريد سفيد سايز 8