انگشتری مرواريد با تعداد 2 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد رنگی سايز 7