انگشتری مرواريد با تعداد 27 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد سفيد سايز 6