انگشتری مرواريد با تعداد 58 عدد برليان تراش گرد و 8 عدد مرواريد رنگی سايز 5