انگشتری مرواريد با تعداد 93 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد رنگي سايز 7