انگشتری مرواريد با تعداد 39 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد رنگی سايز 7