انگشتری مرواريد با تعداد 52 عدد برليان تراش گرد و 5 عدد مرواريد سفيد سايز 5