انگشتری مرواريد با تعداد 66 عدد برليان تراش گرد و 5 عدد مرواريد سفيد سايز 4/5