انگشتری مرواريد با تعداد 41 عدد برليان تراش گرد و 4 عدد مرواريد رنگی سايز 5-8