انگشتری مرواريد با تعداد 15 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سياه تاهيتی سايز 11