انگشتری مرواريد با تعداد ۱۳۰ عدد برليان تراش گرد و يك عدد مرواريد سفيد استراليا سايز ۱۳-۱۴