انگشتری مرواريد با تعداد 18 عدد برليان تراش گرد و 7 عدد مرواريد رنگی سايز 5/5-7/5