انگشتری مرواريد با تعداد 8 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد رنگی سايز 7/5