انگشتری مرواريد مدل گوی با تعداد 28 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد رنگی سايز 7