انگشتری مرواريد با تعداد 50 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد رنگی سايز 7/5*8/5