انگشتری مرواريد با تعداد 36 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد رنگی سايز 6