انگشتری مرواريد با تعداد 19 عدد برليان تراش گرد و 3 عدد برليان تراش ماركيز و 1 عدد مرواريد سفيد سايز 8