انگشتری مرواريد با تعداد 69 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 9 و 1 عدد مرواريد سياه تاهيتی سايز 9