انگشتری فيروزه با تعداد 78 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد فيروزه دامغان