انگشتری برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش ماركيز به وزن 0/30 قيراط و 18عدد برليان تراش گرد