انگشتری برليان مدل ضربدری به تعداد 58 عدد برليان تراش گرد