انگشتری برليان مدل ضربدری با تعداد 58 عدد برليان تراش گرد