انگشتری برليان با تعداد 9 عدد برليان تراش گرد و 4 عدد برليان زرد