انگشتری برليان با تعداد 5 عدد تخمه تراش ماركيز و 8 عدد برليان تراش گرد