انگشتری برليان با تعداد 2 عدد تخمه تراش قلب به وزن 1/42 قيراط و 104 عدد برليان تراش گرد