انگشتری برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش اشك به وزن 0/24 قيراط و 28 عدد برليان تراش گرد