انگشتری برليان مدل خطي به تعداد 69 عدد برليان تراش گرد