انگشتری برليان با تعداد 12 عدد برليان ماركيز و 36 عدد برليان تراش گرد