انگشتری برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش اشك به وزن 0/50 قيراط و 16 عدد برليان تراش گرد