انگشتری برليان مدل ضربدری به تعداد 140 عدد برليان تراش گرد