انگشتری برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش اشك به وزن 0/70 قيراط و 40 عدد برليان تراش گرد