انگشتری برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/63 قيراط و 36 عدد برليان تراش گرد