انگشتری برليان با تعداد 12 عدد برليان زرد تراش پرنس و 46 عدد برليان تراش گرد