انگشتری برليان با تعداد 32 عدد برليان تراش گرد و 16 عدد برليان قهوه اي