انگشتری برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش ماركيز به وزن 0/35 قيراط و 35 عدد برليان تراش گرد