انگشتری برليان با تعداد 9 عدد برليان تراش گرد و 9 عدد برليان زرد