انگشتری برليان مدل شكوفه به تعداد 58 عدد برليان تراش گرد و 30 عدد سافاير