انگشتری برليان با تعداد 52 عدد برليان تراش گرد و 10 عدد سافاير