انگشتری برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/70 قيراط و 81 عدد برليان تراش گرد