انگشتری برليان با تعداد 240 عدد برليان تراش گرد و 33 عدد برليان زرد