انگشتری برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش باگت به وزن 1/04 قيراط و 12 عدد برليان تراش باگت