انگشتری برليان با تعداد 4 عدد برليان زرد تراش پرنس و 54 عدد برليان تراش گرد