انگشتری برليان با تعداد يك عدد برلیان زرد تراش اشك به وزن 6/09 قيراط به شماره شناسنامه ۵۱۹۱۵۶۵۳۲۲ و ۶ عدد برلیان تراش اشك و ۱۴ عدد برليان تراش گرد