انگشتری برليان با يك عدد برليان تراش فرانك مولر به وزن 4/21 قيراط به شماره شناسنامه ۸۰۲۵۸۵۰۰۰۱ و ۲ عدد برلیان تراش اشك