گوهربين كارت به منظور اعطای خدمات ارزنده برند گوهربين برای شما در نظر گرفته شده است. با در دست داشتن گوهربين كارت درهر يك از شعب گوهربين, اعتبار شما به جواهرات ارزشمند گوهربين تبديل خواهد شد.